Przejdź do zawartości

Regulamin sklepu

dostępnego pod adresem www.alematerace.pl  
 
 
Mariusz Komar prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Komar „MARKOM”, „ALE MATERACE” z/s Parczewie 21-200, ul. Polna 53 wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5391359008, nr REGON: 030933814, adres e-mail: salon@alematerace.pl, tel. 535808298 dalej jako Administrator.
  
Niniejszym Administrator wprowadza Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej. 
 
Niniejszy Regulamin czyni zadość obowiązującym przepisom prawnym, w szczególności: 
a. Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),  
b. Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287), 
c. Ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823), 
d. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO,  
e. Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), 
f. Ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.). 
 
 
§ 1  
Definicje 
 
1. Administrator/Sprzedawca - Mariusz Komar prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Komar „MARKOM”, „ALE MATERACE”, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5391359008, nr REGON: 030933814; 
2. Cena - oznacza wartość brutto określoną w złotych polskich lub innej walucie wybranej przez Klienta, uwzględniającą podatek od Produktów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli mają one zastosowanie, wskazana w Sklepie, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt, 
3. Dostawa - oznacza czynności podjęte przez Sprzedawcę oraz Firmę kurierską polegającą na dostarczeniu Klientowi Produktu określonego w Zamówieniu,  
4. Firma kurierska – dostawa Produktu odbywa się za pośrednictwem usług dostawców, dostępnych w opcji do zamówienia (odpowiednio DPD Polska sp. z o.o. lub Inpost Sp. z o.o., Ambro Express). 
5. Formularz Zamówienia – znajdujący się w Sklepie system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w Sklepie, 
6. Hasło- ciąg liter, cyfr lub znaków utworzony przez Klienta w celu rejestracji do Konta Klienta, niezbędny do logowania i zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta, 
7. Klient – Usługobiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną, która nie ma osobowości prawnej, ale na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność prawną, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem drogi elektronicznej,  
8. Konto Klienta – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Sklepie na rzecz Klienta, umożliwiający korzystanie ze Sklepu i gromadzący informacje na temat korzystania przez Klienta ze Sklepu. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Klienta unikalny adres email oraz hasło. Konto może być powiązany wyłącznie z jednym adresem e-mail. Dostęp możliwy jest także za pośrednictwem zewnętrznych serwisów, tj. Google, czy Facebook; 
9. Konsument – oznacza osobę fizyczną, a w wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
10. Koszyk - oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, w której prezentowane są szczegółowe warunki, na których Strony zawierają Umowę Sprzedaży, w szczególności dane Zamówienia, aktualne Promocje Koszyka, Promocje Katalogowe 
11. Newsletter - udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania m.in. Produktów lub wizerunku Sprzedawcy, 
12. Operator płatności - Klient może opłacić swoje Zamówienie za pośrednictwem zewnętrznych usług płatniczych, tj. PayU Spółka Akcyjna z/s w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, nr KRS: 0000274399 oraz PayPo Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań nr KRS 0000347935,  
13. Umowa Sprzedaży/Umowa - Umowa zawierana na odległość na sprzedaż Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, 
14. Urządzenie końcowe/Urządzenie - oznacza urządzenie telekomunikacyjne przyłączone bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci np. telefon, smartfon, komputer czy tablet; 
15. Usługi świadczone drogą elektroniczną/Usługi - usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy - Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego. 
16. Powiadomienia – funkcjonalność Sklepu polegająca na kierowaniu do Klienta w ramach utworzonego Konta Klienta oraz na podany do rejestracji adres e-mail informacji związanych z działalnością Sklepu, w tym m.in. rejestracją Konta, Statusem realizacji Zamówienia; 
17. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, 
18. Promocja Koszyka – funkcjonalność Sklepu, polegająca na wyświetleniu w Koszyku Klienta aktualnych promocji na Produkty, 
19. Promocja Katalogowa – funkcjonalność Sklepu polegająca na wyświetlaniu się w ramach sklepu zmniejszonych cen Produktów bez konieczność dodania ich do Koszyka,  
20. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
21. Regulamin - oznacza niniejszy dokument. 
22. Sklep - oznacza stronę internetową pod adresem: www.alematerace.pl 
23. Status realizacji Zamówienia - komunikat widoczny dla Klienta po zalogowaniu do Konta Klienta oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego Zamówienia. Możliwe statusy: 
a. Oczekuje na płatność, 
b. Opłacone, 
c. W trakcie realizacji; 
24. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,  
25. Zakładka „Ulubione” – funkcjonalność Sklepu polegająca na możliwości zebrania w jednym miejscu w ramach Sklepu ulubionych Produktów Klienta. 
 
 
§ 2  
Postanowienia ogólne  
 
1. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania oraz korzystania ze Sklepu należącego do Administratora. 
2. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. Klient ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji zapisów Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z zawarcia Umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
4. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert - Zamówień. 
5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania danych w Zamówieniu, w tym potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem. W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Rejestracja Konta Klienta nie jest wymagana do złożenia Zamówienia. 
6. Wszelkie prawa autorskie (majątkowe i niemajątkowe) do Sklepu, w tym do jego nazwy, domeny, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Sklepie (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celach prezentacji, których to prawa autorskie są własnością innych podmiotów) należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 
7. Modyfikacja, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji i zawartości Sklepu przez Klienta lub osobę trzecią jest niedozwolone, chyba że Administrator lub inny właściciel praw autorskich wyraźnie wyraził zgodę na ich wykorzystanie na piśmie. 
8. Administrator stosuje mechanizm Plików cookies, które podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu zapisywane są na Urządzeniu końcowym Klienta. Wszelkie szczegółowe informacje na temat stosowania przez Administratora plików cookies dostępne są pod adresem: https://alematerace.pl/pl_PL/page/polityka-prywatnosci.  
9. W celu szerszego korzystania z Sklepu Administrator udziela możliwości założenia Konta Klienta. 
10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie, w sposób sprzeczny z prawem oraz dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 
11. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy. 
12. Klient nie może w jakikolwiek sposób blokować, nadpisywać lub modyfikować treści generowanych przez Sprzedawcę lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać pracy Sprzedawcy, w szczególności, jeśli mogłoby to spowodować nadmierne obciążenie Sklepu. 
13. Klient zwolni Sprzedawcę z wszelkich roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie wobec Sprzedawcy z tytułu naruszenia ich praw w związku z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta. Klient ponosi koszty niezbędnej obrony prawnej Sprzedawcy. 
 
 
§ 3  
Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną 
 
1. Klient chcący korzystać ze Sklepu, a w szczególności świadczonych za jego pomocą usług, musi zapewnić we własnym zakresie hardware (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet) z zainstalowaną przeglądarką internetową i oprogramowaniem niezbędnym do właściwego korzystania z wybranych usług oraz połączenie z siecią Internet. 
2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Klientów za pośrednictwem Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa Edge, Chrome, Opera, Firefox oraz Safari w najnowszych wersjach, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1024 kbit/s. Strona Internetowa jest zoptymalizowana dla rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 
 
 
§ 4  
Rodzaje i zakres świadczonych usług 
 
1. W ramach Sklepu Sprzedawca zamieszcza zaproszenia do złożenia oferty przez Klientów w zakresie zakupu Produktów zaprezentowanych w Sklepie za wskazaną przez Sprzedawcę Cenę. 
2. Ponadto Administrator zapewnia możliwość korzystania w ramach Sklepu z poniższych funkcjonalności: 
a. Konto Klienta, 
b. Powiadomienia mailowe, 
c. Zakładka „Ulubione”, 
d. Koszyk, 
e. Promocja Koszyka, 
f. Promocja Katalogowa, 
g. Status realizacji Zamówienia, 
h. Newsletter, 
i. Formularz kontaktowy, 
j. Blog oferujący treści dotyczące działalności gospodarczej Sprzedawcy oraz Produktów; 
3. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany w każdym czasie zakresu wymienionego w powyższy ustępie. 
4. Powiadomienia służą do informowania Klienta o rejestracji Konta Klienta, weryfikacji adresu e-mail, resetu hasła, zmiany danych w Koncie Klienta, przyjęciu/odmowie przyjęcia Zamówienia, Statusie realizacji Zamówienia, statusie płatności Zamówienia, Promocjach Katalogowych. Zakres powiadomień może się zmieniać.  
 
 
§ 5  
Konto Klienta 
 
1. Konto Klienta to funkcjonalność Sklepu, która polega na bezpłatnym założeniu indywidualnego panelu w ramach Sklepu, w której Klient ma możliwość: 
a. zapisania swoich danych dla ułatwienia kolejnych Zamówień, 
b. tworzenia zakładki ulubionych Produktów – „Ulubione”, 
c. wglądu do Statusu realizacji Zamówienia, 
2. W celu założenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony w Sklepie a następnie przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.  
3. Założenie Konta Klienta jest również możliwe za pośrednictwem konta Klienta założonego na portalu www.google.com. Rejestracja oraz założenie Konta Klienta odbywają się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu na stronę internetową www.google.com, gdzie niezbędne jest podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta Klienta portalu www.google.com, niezbędne jest podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta Klienta portalu www.google.com. Po uzyskaniu autoryzacji na portalu www.google.com, następuje, przekierowanie do Sklepu, w którym zakładane jest Konto Klienta z odnośnikiem do konta Klienta na portalu www.google.com.  
4. W Koncie Klienta znajdują się niezbędne do założenia Konta dane Klienta oraz inne dane, które Klient może uzupełnić celem usprawnienia kontaktu z Administratorem.  
5. Korzystanie przez Klienta z wyżej wymienionych funkcjonalności wymaga założenia Konta Klienta. Konto może być założone jedynie przez osobę pełnoletnią.  
6. Klient dokonując rejestracji Konta zobowiązany jest podać zgodne z prawdą, dokładne dane wymagane podczas procesu rejestracji. Jeśli dane podane w trakcie rejestracji ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest do bezzwłocznego uaktualnienia podanych danych.  
7. Po poprawnym wypełnieniu danych przez Klienta w procesie rejestracji zostanie utworzone Konto Klienta. Dostęp do Konta będzie miał jedynie Klient po prawidłowym wpisaniu adresu email oraz hasła.  
8. Klient zobowiązuje się utrzymać hasło do swojego Konta w tajemnicy, bez podawania go osobom trzecim. 
9. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora o okolicznościach wskazujących na to, że dane niezbędne do logowania mogły zostać użyte lub mogą być użyte w przyszłości przez osoby trzecie. Jeżeli cokolwiek wskazuje na takie nieuprawnione użycie, Klient musi niezwłocznie zmienić hasło. 
10. Jeśli Klient nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie jego danych dostępowych, ponieważ nie doszło do naruszenia istniejącego obowiązku zachowania ostrożności, nie ponosi on odpowiedzialności. 
11. Administrator nie odpowiada za szkody wywołane złamaniem przez Klienta postanowień § 5 punktu 9 i 10. 
12. Usunięcie Konta Klienta następuje na skutek wniosku złożonego za pomocą poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: salon@alematerace.pl  w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania przez Sprzedawcę. 
13. Sprzedawca ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Klienta, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień, jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez Sprzedawcę, w tym zakresie terminu - nie krótszego niż 7 dni. 
 
 
§ 6  
Zawarcie Umowy - Zamówienie 
 
1. Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez Formularz Zamówienia. 
2. Zamówienia mogą być również składane w drodze wiadomości e-mail oraz telefonicznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku od 10.00 do 19.00 oraz w soboty od 9.00 do 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
3. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji Regulaminu. Zamówienie widoczne jest w Koszyku. Ponadto w Koszyku widnieją także Promocje Koszyka. 
4. Finalizacja Zamówienia polega na dodaniu do Koszyka wybranych Produktów, wybraniu opcji płatności i dostawy. Kupujący może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto Klienta lub w przypadku braku konta podając w Formularzu Zamówienia dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy. W celu finalizacji Zamówienia Klient przekierowany zostanie na stronę, na której należy podać następujące dane: 
a. e-mail Klienta, 
b. dane adresowe (odpowiednio dla osoby fizycznej /osoby prawnej). 
c. określenie formy rachunku (paragon lub faktura VAT).  
5. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Klientowi ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota Zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy potwierdzić zakup. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep mailowo złożonego Zamówienia. 
6. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta. 
7. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości Zamówienia. 
8. Jeżeli Zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Klienta przesyłając mu wiadomość na adres poczty elektronicznej z informacją o odmowie realizacji Zamówienia oraz przyczynie tej odmowy. 
9. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o: 
a. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem jego przedmiotu oraz sposobu kontaktowania się z Klientem; 
b. swoich danych identyfikujących zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
c. adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, 
d. adresie, pod którym Klient może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c; 
e. łącznej Cenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za Dostawę oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;  
f. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się; sposobie i terminie zapłaty; 
g. sposobie i terminie spełnienia świadczenia oraz stosowanej przez niego procedurze rozpatrywania reklamacji; 
h. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy; 
i. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Klient; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą; 
j. obowiązku zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy przy rozpoczęciu wykonywania usługi; 
k. wyjątkach, w przypadku których nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub w których Klient traci to prawo; 
l. istnieniu, a także treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji; 
m. czasie trwania Umowy lub o sposobie i przesłankach jej wypowiedzenia – jeżeli jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu; 
n. minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy; 
o. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony; 
10. Po zawarciu Umowy Sprzedawca prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Produktu będącego przedmiotem Umowy, Cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach, jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową. 
 
 
§ 7  
Płatności i Dostawa 
 
1. Ceny wskazane w Sklepie zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia. 
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty w zależności od formy Dostawy Produktu: 
a. Dostawa kurierem DPD: 
 • płatność za pobraniem, 
 • karta płatnicza lub przelew bankowy przez Operatorów płatności, 
a. Paczkomat InPost: 
 • karta płatnicza lub przelew bankowy przez Operatorów płatności, 
c. Kurier Ambro Express: 
 • karta płatnicza lub przelew bankowy przez Operatorów płatności, 
 • płatność za pobraniem 
3. Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie określonym warunkami Umowy. 
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w powyższym ustępie Sprzedawca informuje Użytkownika o niemożności rozpoczęcia realizacji Umowy oraz wzywa do zapłaty w ostatecznym wyznaczonym terminie. Niewywiązanie się z obowiązku zapłaty rozwiązuje zawartą Umowę z winy Klienta.  
5. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej.
6. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy bez wad. 
7. Zamówiony Produkt dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta. 
8. Wysyłka Produktu następuje w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia. W przypadku Produktów niestandardowych lub mało popularnych, czas ten może zostać wydłużony do 20 dni, o czym Klient jest informowany przy potwierdzeniu Zamówienia drogą e-mail. 
9. W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta lub przy pomocy wiadomości SMS na numer telefonu Klienta, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. 
10. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. 
11. Sprzedawca na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej dostarcza elektroniczny dowód zakupu obejmujący dostarczane Produkty. 
 
 
§ 8 
Odstąpienie od Umowy 
 
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się: 
a. dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca, 
3. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@alematerace.pl . 
4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą. 
6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. 
8. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Produktu, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu. 
9. Klient korzystający z prawa do odstąpienia dostarcza zwracany Produkt na swój koszt po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy o tym fakcie. 
10. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy kupiony i otrzymany Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu za pośrednictwem poczty polskiej listem poleconym wartościowym lub kurierem InPost/ DPD na adres: Salon Ale materace, ul. Wielicka 87, 30-552 Kraków. 
11. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
12. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy. 
13. Każdy przedmiot powinien być zwrócony w stanie pierwotnym, niezmienionym, z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
15. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem. 
16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Użytkownika oraz w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
 
 
§ 9 
 Rękojmia i reklamacje 
 
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 
2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. 
3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). 
4. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@alematerace.pl lub pisemnie na adres: Salon Ale materace, ul. Wielicka 87, 30-552 Kraków. 
5. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 
6. Sprzedawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wniosek Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Odpowiedź na wniosek zostanie przekazana w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta podany we wniosku o wszczęcie postępowania reklamacyjnego. 
7. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Salon Ale materace, ul. Wielicka 87, 30-552 Kraków. 
8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. 
9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. 
10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 
11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. 
12. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy: 
a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową, 
b. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 9; 
c. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową; 
d. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny Produktu albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 7 lub 9; 
e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 
13. Obniżona Cena Produktu musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny Produktu wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową. 
14. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny. 
15. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. 
16. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową. 
17. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi Cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. 
18. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
19. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową na podstawie rękojmi. 
20. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego Produktu. 
 
 
§ 10 
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B) 
 
1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.  
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży. 
4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki. 
5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem Dostawcy Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. 
 
 
§ 11 
Usługi nieodpłatne 
 
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:  
a. Formularz kontaktowy,  
b. Newsletter, 
2. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymieni onych usług, o czym poinformuje Użytkownika w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie wiadomości do Sprzedawcy. 
5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie. 
6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia założenia konta. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter. 
7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji. 
8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. 
9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter. 
10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. 
 
 
§ 12 
Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną 
 
1. Zarówno Użytkownik, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. 
2. Klient rozwiązuje Umowę, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. 
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. 
 
 
§ 13 
Dane osobowe 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), Mariusz Komar prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Komar „MARKOM”, „ALE MATERACE” z/s Parczewie 21-200, ul. Polna 53 wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5391359008, nr REGON: 030933814, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych
1. Administratorem danych osobowych jest Mariusz Komar prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Komar „MARKOM”, „ALE MATERACE” z/s Parczewie 21-200, ul. Polna 53. 
2. Z Administratorem danych osobowych możliwy jest kontakt poprzez adres mailowy: salon@alematerace.pl bądź pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.  
3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem mailowym: salon@alematerace.pl bądź pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. 
4. Administratorami danych osobowych Klienta, który zamawia Produkt lub realizuje Umowę Sprzedaży zawartą ze Sprzedawcą są:  
a. Sprzedawca w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia złożenia Zamówienia Produktu i wykonania Umowy Sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą, w tym skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
b. Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Klientowi dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności;  
c. Sprzedawca w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Klientowi zawarcia i wykonywania Umowy Sprzedaży Produktu 
d. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Klienta w związku z wykonywaniem usługi Operatora płatności lub Umowy Sprzedaży Klienta ze Sprzedawcą. 
5. W przypadku zakupu Produktów dane osobowe Klienta, względem których Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych, są udostępniane Dostawcy w zakresie i celu dostawy zamówionych Produktów.  
6. Dane Osobowe Klientów, względem których Sprzedawca jest administratorem, są udostępniane Operatorowi Płatności celem umożliwienia Klientowi uiszczenia płatności na rzecz Sprzedawcy za zamówiony Produkt. 
7. Operator płatności oraz Dostawcy, po uzyskaniu od Sprzedawcy danych osobowych Klientów nabywających w Sklepie, są zobowiązani spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z tego RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień. 
8. Dane osobowe przetwarzane są z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z prowadzeniem Sklepu www.alematerace.pl  zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym pod adresem  https://alematerace.pl/pl_PL/page/regulamin-sklepu  oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację.  
9. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celu: 
a. zapewnienia poprawności działania usług świadczonych w związku z Sklepem, tj.: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności w Sklepie, w tym na poszczególnych podstronach, 
b. informacje o geolokalizacji, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na dostęp Administratora do geolokalizacji, 
c. wykonywania umów, w tym realizacji płatności za świadczone usługi, w szczególności adres e-mail, imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, numer telefonu, adres zamieszkania, PESEL, treść umowy 
d. rozpatrywania reklamacji, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną,  
e. poprawy jakości swoich usług, w szczególności w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. 
10. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do czasu: 
a. zakończenia korzystania przez Panią/Pana z Sklepu, 
b. zakończenia realizacji zawartej umowy lub rozpatrzenia roszczeń związanych z zawartą umową zgodnie z przepisami prawa,  
c. niezbędnego do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora, 
d. zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem Użytkownika zgodnie z Kodeksem cywilnym, w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem czas ten może być dłuższy. 
11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w powyższym ustępie, z zastrzeżeniem, że nie będzie to czas dłuższy niż jest to niezbędne do celów określonych przez Administratora, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 
12. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartej umowy oraz na podstawie udzielonej zgody.  
13. W wypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania osobie, której dane są przetwarzane przysługują te same prawa w stosunku do podmiotu przetwarzającego, z zastrzeżeniem, iż Administratorem danych jest inny podmiot, który zobowiązany jest do poinformowania osoby, której dane są przetwarzane o możliwości powierzenia przetwarzania danych, celu oraz sposobie ich przetwarzania. 
14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:   
a. dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:  
 • o celach przetwarzania,  
 • o kategoriach danych osobowych,  
 • o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione,  
 • o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, 
 • o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą,  
 • do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 
b. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 
c. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 
d. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 
e. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: 
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, 
 • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 
f. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO); 
g. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO); 
h. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona. 
15. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 
16. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.   
17. Organem nadzoru, jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: 
a. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 
c. telefonicznie: (22) 531 03 00. 
18. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.  
19. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  
20. Skorzystanie ze Sklepu jest dobrowolne. 
21. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 
§ 14 
Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego  
  
Dane osobowe zawarte w Formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez: 
Mariusz Komar „MARKOM”, „ALE MATERACE” z/s Parczewie 21-200, ul. Polna 53 wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5391359008, nr REGON: 030933814, adres poczty elektronicznej (e-mail): salon@alematerace.pl numer telefonu: 535808298 w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Pani/Pana sprawy.  
Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza kontaktowego potwierdza Pani/Pan wprost zgodę na przekazanie Pani/Panu informacji o wybranych produktach lub usługach na podany przez Pana/Panią adres e-mail lub numer telefonu.  
Może Pani/Pan cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Pani/Panu prawa na podstawie RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. 
 
 
§ 15 
 Postanowienia końcowe 
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 października 2023 roku. 
2. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim. 
3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu. 
4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. 
5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 
6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  
7. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Sklepie.  
8. Administrator zamieści informację w Sklepie o zmianie Regulaminu oraz poinformuje Klientów posiadających Konto Klienta o jego zmianie na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.  
9. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu. 
10. Sądowe rozstrzyganie sporów:  
a. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 
b. ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
c. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
11. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. 
 
Ładowanie...
Twój koszyk jest pusty.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.