Przejdź do zawartości

Polityka prywatności

dostępnego pod adresem www.alematerace.pl 
 
 
§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
  

I. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.alematerace.pl jest Mariusz Komar „MARKOM”, „ALE MATERACE” z/s Parczewie 21-200, ul. Polna 53 wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5391359008, nr REGON: 030933814, adres e-mail: salon@alematerace.pl, tel. 535808298 zwany dalej „Administratorem" i będący jednocześnie „Sprzedawcą”.
II. Z Administratorem można skontaktować się przez:
a. adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Salon Ale materace, ul. Wielicka 87, 30-552 Kraków.
b. adres poczty elektronicznej (e-mail): salon@alematerace.pl 
c. numer telefonu: 535808298. 
III. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.)
IV. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.alematerace.pl
V. Polityka prywatności Administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących osób, które dane dotyczą w związku z działalnością Sklepu dostępnego pod adresem www.alematerace.pl (dalej jako Sklep). 
VI. Pełne treści klauzul informacyjnych znajdują się:
a. Klauzula dla osób fizycznych korzystających z Formularza kontaktowego/Newsletteru - Załącznik nr 1 do Polityki prywatności;
b. Klauzula dla osób fizycznych –- Załącznik nr 2 do Polityki prywatności;
VII. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Sklep oraz szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii. Poniżej przedstawione zostaną definicje pojęć dotyczących plików cookies:
a. Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem (dostępny pod adresem https://alematerace.pl/pl_PL/page/regulamin i przepisami prawa mogą być świadczone Usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, korzystającą z publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej, do celów prywatnych lub handlowych;
b. Pliki cookies Administratora - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu. 
c. Pliki cookies zewnętrzne - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu;

§ 2 
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 
 
CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. 
1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu w przypadku:
a. rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),
b. składania Zamówienia w Sklepie, w celu wykonania Umowy Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),
c. zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
d. korzystania z Formularza kontaktowego w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. 
2. W przypadku:
a. Rejestracji Konta Klient podaje:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu
b. Zamówienia Klient podaje:
 
 • Imię i nazwisko,
 • Adres,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Opcjonalnie (dane do faktury);
c. Formularza kontaktowego Klient podaje:
 • adres e-mail.
OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. 
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj.:
a. przez okres niezbędny do wykonania Umowy, świadczenia usług drogą elektroniczną (prowadzenia Konta) oraz realizacji Zamówienia, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
b. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
5. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Klient wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 
§ 3 
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Dane osobowe Klientów przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
2. Dane osobowe Klientów są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nie będą przekazywane do państw trzecich.
3. Administrator ujawnia dane osobowe Klientów wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np. hostingu i obsługi Sklepu, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.
 
§ 4 
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 
 
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Podstawy prawne żądania Klienta:
a. Dostęp do danych – art. 15 RODO.
b. Do otrzymania kopii danych – art. 15 ust. 3 RODO.
c. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
d. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
e. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
f.  przeniesienie danych – art. 20 RODO.
g. Sprzeciw – art. 21 RODO
h. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: salon@alematerace.pl
4. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
DZIAŁANIA MARKETINGOWE I PR ADMINISTRATORA
a. W Sklepie Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Klientów.
 
DZIAŁANIA MARKETINGOWE INNYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG
a. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.
b. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Klientów, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań. Klient ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.
 
§ 5 
POLITYKA PLIKÓW COOKIES 
 
1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Administrator stosuje pliki cookies. Korzystanie ze Sklepu oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Klienta. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
2. Pliki cookies Administratora to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu. Sklep wykorzystuje zewnętrzne Pliki cookies, korzystając z Google Maps oraz Google ReCAPTCHA.
3. Jeśli Pliki cookies są instalowane z Urządzenia lub domeny zarządzanej przez Administratora, ale informacje zebrane za ich pośrednictwem są zarządzane przez stronę trzecią, nie można ich uznać za Pliki cookies Administratora. 
4. Stosowane przez Administratora Pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. 
5. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. Pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
6. W ramach Sklepu stosowane są dwa rodzaje Plików cookies: "sesyjne” oraz "stałe”.
a. "sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony), a zapisane informacje są wtedy trwale usuwane z pamięci Urządzenia,
b. "stałe” przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika, tzn. usuwane są ręcznie. 
c. Ponadto Pliki cookies można podzielić na pliki wykorzystywane w celu:
- umożliwienia korzystania z usług w ramach Sklepu (niezbędne pliki cookies), 
- funkcjonalnym, technicznym i analitycznym (w tym prowadzenia statystyk Sklepu), 
- przeciwdziałania nadużyciom w korzystaniu z usług,
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
- reklamowym (wykorzystywane w celach marketingowych).
7. Administrator nie korzysta z Plików cookies w celu uzyskania osobistych informacji z Urządzenia Użytkownika, które nie zostały wysłane w Pliku cookies oraz nie powodują one żadnych zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu końcowym lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.
8. Administrator wykorzystuje własne Pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkowników w zakresie zawartości Sklepu. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Sklepu.
9. Administrator wykorzystuje zewnętrzne Pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
10. Przechowywanie Plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika.
11. Zgoda udzielona przez Użytkownika wymagana jest przed rozpoczęciem przechowywania Plików cookies poprzez akceptację oświadczenia w Sklepie lub za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
12. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu Plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
13. Użytkownik może podjąć decyzję, co do wyrażenia zgody poprzez dokonanie odpowiednich ustawień lub pozostawieniu ich na domyślnym, umożliwiającym przetwarzanie danych poziomie, lub odmowy wyrażenia zgody, za pomocą ustawień przeglądarki, aplikacji o podobnej funkcjonalności lub konfiguracji samej usługi.
14. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Plików cookies na Urządzeniu Użytkownika. 
15. Po wycofaniu zgody w formie zmiany ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi Użytkownik Urządzenia musi samodzielnie usunąć informację przechowywaną w Urządzeniu.
16. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
17. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
18. Ograniczenie stosowania Plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają Plików cookies.
19. Prawo do wyrażenia sprzeciwu Użytkownika co do stosowania Plików cookies nie dotyczy czynności polegających na czysto technicznym dostępie do informacji lub przechowywaniu informacji w Urządzeniu końcowym, które są konieczne do realizacji lub ułatwienia transmisji przekazów w sieci telekomunikacyjnej oraz wykonania usług społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie zamówionych przez Użytkownika.
  
§ 6 
POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE, DOCHODZENIE ROSZCZEŃ 
 
1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych Klientów lub podmiotów trzecich, obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Klientów do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem Klientów zgodnie z  Kodeksem cywilnym, w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem czas ten może być dłuższy.
2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Klientów, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Klienta.
 
§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
a. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.
Inspektor ochrony danych
4. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych Administratora:
a. e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: salon@alematerace.pl
b. na podany adres do doręczeń Administratora z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

Zmiany polityki prywatności
Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Klientom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności Klienci zostaną poinformowani w Sklepie oraz na wskazane adresy poczty elektronicznej w zakresie Klientów posiadających w Sklepie Konto Klienta.
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 16 października 2023 roku.
 
 
 
 
Załącznik nr 1  
Klauzula informacyjna 
do formularza kontaktowego  
 
  
Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez: 
Mariusza Komar „MARKOM”, „ALE MATERACE” z/s Parczewie 21-200, ul. Polna 53 wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5391359008, nr REGON: 030933814, adres e-mail: salon@alematerace.pl, tel. 535808298 
w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Pani/Pana sprawy.  
Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza kontaktowego potwierdza Pani/Pan wprost zgodę na przekazanie Pani/Panu informacji o wybranych produktach lub usługach na podany przez Pana/Panią adres e-mail lub numer telefonu.  
Może Pani/Pan cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Pani/Panu prawa na podstawie RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Pełną informację dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępna jest w Polityce prywatności pod adresem: https://alematerace.pl/pl_PL/page/polityka. 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2  
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), Mariusz Komar „MARKOM”, „ALE MATERACE” z/s Parczewie 21-200, ul. Polna 53 wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5391359008, nr REGON: 030933814, adres e-mail: salon@alematerace.pl, tel. 535808298, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 
  
1. Administratorem danych osobowych jest Mariusz Komar „MARKOM”, „ALE MATERACE” z/s Parczewie 21-200, ul. Polna 53 wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5391359008, nr REGON: 030933814, adres e-mail: salon@alematerace.pl, tel. 535808298. 
2. Z Administratorem danych osobowych możliwy jest kontakt poprzez adres mailowy: salon@alematerace.pl bądź pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.  
3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem mailowym: salon@alematerace.pl bądź pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. 
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z prowadzeniem Sklepu www.alematerace.pl zgodnie z Regulaminem dostępnym pod adresem  www.alematerace.pl oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację, a także w związku z dobrowolnym podaniem danych osobowych podczas rejestracji Konta Klienta. 
5. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celu: 
a. rejestracji Konta Klienta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),  
b. składania Zamówienia w Sklepie, w celu wykonania Umowy Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),  
c. zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,  
d. korzystania z Formularza kontaktowego w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  
6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do czasu: 
a. zakończenia korzystania przez Panią/Pana ze Sklepu przez okres niezbędny do wykonania Umowy, świadczenia usług drogą elektroniczną (prowadzenia Konta) oraz realizacji Zamówienia, 
b. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego, 
c. zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem klienta Sklepu zgodnie z Kodeksem cywilnym, w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem czas ten może być dłuższy. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w powyższym ustępie, z zastrzeżeniem, że nie będzie to czas dłuższy niż jest to niezbędne do celów określonych przez Administratora, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 
8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartej umowy oraz na podstawie udzielonej zgody.  
9. W wypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania osobie, której dane są przetwarzane przysługują te same prawa w stosunku do podmiotu przetwarzającego, z zastrzeżeniem, iż Administratorem danych jest inny podmiot, który zobowiązany jest do poinformowania osoby, której dane są przetwarzane o możliwości powierzenia przetwarzania danych, celu oraz sposobie ich przetwarzania. 
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:   
a. dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:  
 • o celach przetwarzania,  
 • o kategoriach danych osobowych,  
 • o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione,  
 • o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, 
 • o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą,  
 • do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 
b. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 
c. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 
d. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 
e. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: 
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, 
 • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 
f. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO); 
g. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO); 
h. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona. 
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.   
Organem nadzoru, jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: 
a. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 
c. telefonicznie: (22) 531 03 00. 
11. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich
12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
13. Skorzystanie ze Sklepu jest dobrowolne.
14. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
15. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://alematerace.pl/pl_PL/page/polityka  
Ładowanie...
Twój koszyk jest pusty.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.